• یخچال ساید بای ساید دوو DES-3700MW

یخچال ساید بای ساید دوو DES-3700MW

مشخصات کلی

 • نمودار مصرف انرژی A++
 • نوع یخچال ساید بای ساید
 • گنجایش و ابعاد
 • گنجایش کل به لیتر 600لیتر
 • ارتفاع 1861mm
 • عمق با درب 920mm
 • عرض 916mm
 • مشخصات یخچال
 • بدون برفک نفراست
 • سایر مشخصات
 • قفل کودک دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • آبسردکن و یخساز بیرونی دارد
 • لزوم اتصال به شیر آب دارد

توضیحات
قابلیت Frameless Design& 4Door look طراحیبدونقابباایجادسطوحکامامسطح،نمایبیرونیزیباوهمیشهتمیز رابهشماارائهکردهاست. Brilliant Illumination with LED مپهــای LED دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و طــول عمــر بیشــتر نســبت بــه مپهــای معمولــی اســت. ایــن مپهــا بــه دلیــل تولیــد حــرارت کمتــر باعــث حفــظ بیشــتر تازگــی مــواد غذایــی مــی شــود. فضای بیشتر داخل فریزر با انتقال یخساز و آبسردکن روی در In-Door Ice Maker & Water Dispenser Air Fresh Filter 11%- 23%- صرفهجویی در مصرف انرژی Digital Inverter Compressor 25%- Energy Consumption بوزدایی فیلتر Carbon بوهای نامطبوع داخل یخچال را جذب میکند. تصفیه هوا باکتریزدایی Nano Silver بــا جــذب باکتریهــا، محیطــی پــاک را بــرای حفــظ ســامتی و طــراوت مــواد غذایـی فراهـم میکنـدو مانـع از ایجـاد کپــک میشــود. سامانهکنترلسرمایشالکترونیک مجهز به 6 حسگر کنترل دما DIGITAL COOLING ایــن ســامانه مجهــز بــه سنســورهای کنتــرل دمایــی اســت کــه دمــا را داخــل و بیــرون یخچــال تشــخیص داده و بـه سـامانه کنتـرل دیجیتـال منتقـل میکنـد. ایـن سـامانه دادههـا را تحلیـل کـرده و بـه کمپرسـور منتقل میکند. کمپرسـور با عملکرد بهینه سـرمایش مـورد نیـاز را تأمیـن میکنـد. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک کنتـرل دمـا، میـوه و سـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طو نیتــریتــازه،ســالموپرطــراوتمیمانــد. کمپرسور اینورتر دیجیتال کمپرسـوراینورترنسـبتبهکمپرسـورهایقدیمیومعمولی23%انرژی بـرقکمتـریمصـرفمـیکنـد.کمپرسـوراینورتـردیجیتـالبـاعملکـردبهینه وقابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح (تــوان خروجــی) کارایــی بســیار با تــری نسـبت بـه کمپرسـورهای معمولـی دارد. فعالیـت ایـن کمپرسـور نوسـان دمــای داخلــی یخچــال را بــه حداقــل میرســاند، در نتیجــه مــواد غذایــی بــرای مــدت زمــان طو نیتــری ســالم و بــا طــراوت باقــی میمانــد. آرامش و اطمینان همراه با کاهش هزینههای خانواده با مدیریت هوشمند انرژی نشان انرژی +A نشــان +Aیخچــالوفریزرهــایدووبــهمعنــای25% مصــرفکمتــر نسـبت بـه بهتریـن سـطح مصـرف یعنـی A اسـت و ایـن بـه معنـای کاهش هزینههــای خانــواده شماســت.

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

یخچال ساید بای ساید دوو DES-3700MW

 • تولیدکننده: DAEWOO
 • مدل کالا: DES-3700MW
 • موجودی: 2 تا 3 روز آینده
 • 0 تومان

 • قیمت بدون مالیات: 0 تومان

گزینه های موجود


برچسب ها: یخچال ساید بای ساید دوو DES-3700MW, ساید بای ساید, دوو